About us

This is another home of Amambatha Heritage Society (AHS) dedicated to the preservation of our African heritage for future generations.
Info: Stanley Mondle Mbatha 0763643073
email: amambathaheritage@gmail.com

Advertisements

Responses

 1. kwamnadi ukulanda indaba kaDlamini

 2. bafowethu niyenza into enhle ngiyawuthanda umlandu

 3. Ngifuna izibongo noma isithakazelo sakwa Fakude
  ngiyabonga. by Stanley Fakude

 4. ukuthi siqhamukaphi nezwe iziphi izibongo esisondelene nazo

 5. ngicela ningisiza ngezithakazelo nomlando wakwa ntenga

 6. Bafowethu ngikhathazekile. Ngomlando WakwaNdawo. Sengizame kaningi ukuthola ngawo kunzima ngisizeni kakhulu ukwazi nje kuthi Basukaphi Bahlobene naziphi ibongo

 7. ndifuna umnombo wamampondomise ke maninzi kakhulu kukho uDosini,uMqadi,uNgxabani,uMnxamse,uSabe,uMhaga bonke abantu iizithutho zabo zihambe zidibana zisahlukana

 8. nami boMalandela ngiyabonga ngisalucela ulwazi ngesibobgo sami.engikwaziyo yikho lokho okokuthi sahlukene ngezizwe, njengami ngingumzulu.NginguMalandela umdokazane ompofane imfolozi emnyama ikhetha abaweli uvundisa

 9. nami boMalandela ngiyabonga ngisalucela ulwazi ngesibobgo sami.engikwaziyo yikho lokho okokuthi sahlukene ngezizwe, njengami ngingumzulu.NginguMalandela umdokazane ompofane imfolozi emnyama ikhetha abaweli

 10. ndicela uncedo ngeziduko saMangcikwa ,mcobothi,nomalinge,mgogela

 11. a bit history of Cwerha, Gxarha, Vambane, siyoyo, ihlahla elagawulwa layekwa kuba lidinga abathezi beenkuni, Mlawu. sitsho xa sithutha sikwelabathembu ngokuphambukela sisuka kwelamampondo, ndicela umlandu

 12. Indabuko or imvelaphi yabakwa Msibi

 13. Muhle umsebenzi ngisizeni ngemvelaphi ka ndbendlovu o ndabenkulu abahamba no mzilikazi

 14. Bengicela ongangisiza ngezithakazelo zakwaMahlaba

 15. molweni ndicela nindikhangalele umnombo wo Bhukhwana, mbarha, mtshobo, phaphule ngonyama, njl njl, abantwana bam bafunukuzilanda bazibonge.

 16. Sanibonani ngicelq ningiphe imibongo ZawaMabaso

 17. mina bemgifuna ukwazi umlando wakwa mabaso

 18. Bhota Mhlali ngaphambili,

  Mandigawule ndiwarhuqa ndiye kulandawo ifele ithole. Igama nefani yam sele uyibona ke Mna ke ndiliMpondomise uNgwanya, kamaJola, Ujola uphahlo uMphankomo, uQengeba, Umfazi obele linye phesheya komlanjana, ithole loMthwakazi iMpondomise! Inyoka emnyama ecanda amathafa neziziba INKWAKHWA ngokwa kwaXhosa, usomarhwarhwa umzi womthonyama inyoka endwendwela abafazi inyoka enobubele engenabungozi UMHLEKAZI!!

  Ndingumntu ozingcayo onebhongo neqhayiya ngobuntu bakhe, ndiye ndikhathazeke xa kukho into edibanisa nomlando okanye ubuntu bam engeyiyo ncam.

  Mhlekazi on you blog or site:

  https://sizabantu.wordpress.com/about-us/

  You have mention uCirha, uNcibane uNojahola, ihlomla lidala lindempondo, uMhlantla, untswentswe. Uthi wena unxulumene nathi singaMaMpondomise. Mhleka loCirha uthetha ngaye phayana ngulo wamaXhosa, o wethu wahlukene ligama nje elifanayo, ifana nqwa nento kaSkhomo/ma ukhona owamaXhosa ukhona nowaMaMpondomise. Bendinesicelo uyilungise lonto ingekadali umonakalo kubantu abaphandayo ngobuntu babo, nawe ndiyaqonda ubuzakwenza njalo nakum xa ibindim.

  ungandivi kakubi Mhlekazi mna ndiliMpondomise laSeMount Fletcher eHlankomo entatyanene kanye apho inkosi yokugqibela yamaMpondomise yayikhona “UMhlnto” Ahhh x3 Mhlonto!!. Ndinolwazi nomnombo omkhulu wamaMpondomise ndikwa lilungu lebhodi yamaMpondomise pha kuQumbu nakuTsolo (Apho ikomkhulu lamaMpondomise likhoyo)

  Ibisisicelo sam eso ulungise landawana ubhale “Cirha” Qha kuba lacirha ngowamaXhosa uNcibane unoJahola. ungaphanda ngaye uzakuxelelwa!

  ENKOSI

  Regards,
  Anele Machanyana
  0824548210
  FB – Anele Anzarito Machanyana
  Twitter: @Anzarito17
  “Sifunda side siyokufa, ulwazi malwande”

 19. Thanks Stan
  I would like to know more about nkabinde/kabini origins and izithalazelo zabo

 20. I WOULD LIKE TO KNOW ABOUT THE ORIGIN OF THE MTHOMBENI SURNAME AND ITS RELATION TO MAGAGULA AND MATHEBULA. SHI.

 21. ke kopa ho tsiba hore motswedi wa seboko sa ha Mothopeng le hore se tswalana jwang le bo MTHOMBENI.

 22. Hie Stan bengicela ungisize ngomlandu wabantu bakwa Nkomo,imvelaphi yabo.

 23. Not a reply as such but just say Yes If you can assist about aboNkomo la eSouth Africa. sibongo nesitkakazelo. much appreciation


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: