Posted by: Mbathastan | April 25, 2013

Ama-Mpondo/Mpondomise

The Mpondo and Mpondomise people live in the Eastern Cape they are of Mbo group related to Swazi, Mkhize, Hlubi, Dlamini, Zizi etc. Their first known King is Sibiside. Here are their Kings/Chiefs and other known surnames:
Njanya, Sibiside, Mpondo and Mpondomise, Cirha, Nojaholo, Ncibane, Mhlantla, Chithwayo, Cwerha, Vabane, Mahlahlana, Deyi, Babalo, Debeza, Jebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka, Ntshiyini, Khonkcoshe, Mbokodo, Gangatha, Gatyeni, Mamali, Ghara, Jalamba, Jola, Jolinkomo, Mphankomo, Qengeba, Phahla, Ngwana, Ndlebendlovu, Mziwelanga, Jwara, Khiwa, Khonjwayo, Khwetshube, Mpehle, Ngxabane, Ngxongo, Nsundu, Nkabane, Nyawuza, FAKU, Thahla, Ndayeni, Ziqele, Dakile, Ngqungqushe, Bokleni, Ndamase, Qhinebe, Gqugqugqu, Phazima, Mlunjwa, Pholela, Mpehle, Khweshube, Hegebe, Potwana, Mbotho,

AmaMpondo and Mpondomise speak a Xhosa dialect of Nguni languages.

About these ads

Responses

 1. Reblogged this on Izibongo Ne'zithakazelo .

 2. Ziphi ezakwa Thabethe izithakazelo?

  • Celumusa
   Zikhona ezakwa Thabethe khona kule ‘site’, iya ku ‘search box’ ubhale ‘Thabethe’ uzozithola.

   Mbathastan

 3. amaMpehle isiduko sawo andisiboni ngaphandle nje kwento ethi(sub clan of Mpondomise) kube kungekho ngcaciso. ndinguMpehle isiduko sam, ndinomdla wemvelaphi yam. manelisi

 4. Ndngumampehle ndcela ukuzaz kabanzi. Yintoni le isidibanisa nompondomise hey ndilost mna shem. Aymbi into yongazaz isduko sakho:'(

  • NdinguMpehle kulendlu yakwaQusheka ooCabashe, Dikana, Nkom’bomvu, wayibeka, mntilo, nomdade ndisafuna imelaphi nam apho siphuma khona. Khanivele maMpehle!

 5. All i need to know is the familly of gingqi, zinzela, magoba, debelimdaka where they come from iwant to know their clan names clearly

 6. Mna ndingumzukulu kwa Jiliza, Bhane kodwa ke ndinengxaki yokungazazi iziduko zam. Ndicela nindincede wethu

 7. Ndifuna ukwazi izibongo zo magoba,gingqi

  • Endikwaziyo ,u Gingqi uzalwa NgumThwa E Nyandeni ,ELibode ,Nga Mampondo Lawo ,Landela ke umthwa kunye nonyana bakhe abane .

  • Bhane> Jiliza> Qobodwane >kaSomdibela>Bhalakadududu>Shongweni> Chenge> Gambushe

   Ithinake labo oJiliza abakhulu

 8. Ndinqwena ukwazi kakuhle isiduko samagingqi ndililo mna emampondweni kuthiwa bozinzela omagoba ndiyafuna ifolowup ngaso plz ndingufikile kaXego,kaBilli,kaNdabeni,kaGqaza,kaNonyongo,kaSantsabe, ndifuna deep

 9. Where Khwetshube family come from? Was a zulu or original pondo?

 10. Mna nto zakuthi ndinguMjwarha; uMtika; uMazaleni; uNtingana; uJotelo; uKhathithi… Yabona ke zikho ezinye endizishiyileyo. Isizathu xa ndibuzisa ngazo kubakhuluwa suke bangaqiniseki ukuba isesithi abo. Khanize nawo onke amaJwarha kaloku mabandla kaXhosa (imvelaphi yawo, nokulandelelana kwazo ke) nam ndiphefumle khululekileyo kusapho lwakowethu. Ndifun’ukwazi!!!

  • OJwarha baphuma kwaXhosa Nqo ebukhosini nanku umlandi omncinane: UXhosa uzele uMalangana>>>>Nkosiyamntu>>>>Unkosiyamntu yena wanoNyana abathathu uCirha, Jwarha no Tshawe. ndibabeke ngokulandelelana kwabo uTshawe waye yinci waze wacela uJwarha babhukuqe umntakwabo uCirha kuba wayengakwazi ukuthetha nabantu kakuhle. yilonto aMatshawe ebabazwa kwaXhosa kodwa ingeyingawo amakhulu NguCirha omkhulu kulandele uJwarha. kodwa ke ngenxa yotshintsho olwenzekayo asinatkuthini. lilo ke elo ibali lika Jwarha, ukuba yena wazala bani ukwehla andikayilandeleli leyo.

 11. Mina ngingu Bheki eMpangeni (KZN)ngicela ningisize ngesiduko sakwa Ndabeni please

 12. Ngiyabonga ulwazi olunzulu engilithola la..! Mina ngizalwa endlini kaMzimba Mkhize uma ngicabanga isikhathi azalwe ngaso bekuyisikhathi amangisi ebusalelizwe laseningizimu Africa. Anginalo ulwazi ukuthi yena uMzimba ubani uyise..! Nesikhathi ezalwa kwaku imuphi unyaka..!
  Kodwa ngizoqala kuye uwubaba kakhokho wami kwehle kuze kufike kumina ngiqale kuye uMzimba Mkhize: Mzimba Mkhize uzala uHlalela Arron Mkhize ongukhokho kimi waba nomfowabo uThokozwayo bezalwa intombi yakwaNgcobo ekwangcina kuhanjiswe izinkomo khona kwaNgcobo akasinanga uMaNgcobo ngenxa yokukhothama kwakhe uMzimba abanye abafazi bakhe uMzimba asibanzi bashonangaphi nokuthi yena uMzimba wayenabo yini abafowabo..! Mina ngizalwa kwinkosana yakhe uMzimba enguHlalela Aaron Mkhize yena azale umkhulu uVusimuzi Gilbert Mkhize umkhulu azale uBaba uThemba Ferdinand Mkhize kube imina Dumsan Bongani Mkhize nami senginendodana uSimphiwe Lenze Mkhize engifuna ukukwazi uma kungase abekhona owaziyo umlando kaMzimba ngingajabula kakhulu ukuba unaboyini abafowabo nodade bakhe ngoba engikuzwa bebuye bakuphike bona abesende lakhe uMzimba ukuthi wayenganwe abafazi ababa ngu13 ngenxa engabatholi abafana kwaze kwaba intombi yakwaNgcobo eyathola okhokho bami bobabili uHlalela no Thokozwayo sezizonke izingane zaMzimba zabangu 88 abafana babili vho..! Bona bezalwa uMaNgcobo.. odade bokhokho bami engingajabula uma kungatholakala ulando wabo ngoba njeba wanda lomndeni kaMzimba mhlambe sekwangananwa singazi okanye kungenzeka esizukulwaneni sethu…! Ngiyabonga kakhulu ngingajabula uma kungakhona ongangisiza kulendawana ngoba uma sizama ukulungisa izinto zasemsamo akulungi neze…! Kubikwa lezinkinga..!

 13. Cirha who is praised as Nojaholo, Ncibane, Mhlantla,etc. does not belong to the Mbo group nor to the Mpondo or Mpondomise. Cirha is of Xhosa origin but Ngcwina of amaMpondomise had a son named Cirha and this Cirha of amaMpondomise is not praised the same as that of amaXhosa. And there is no clan in the Mpondomise traditional community named after Cirha, instead, his descendants are known as Jola.

 14. amampondomise yindlu kaJola owayebuya elisuthu waza wathi kuba wayethand’uzingela wahlangana nentombi yomthwa kwezontaba zase lusuthu wamzalisa kwatsho kwathiwa ngamathol’omthwakazi abazi bathi kuthi Tholelesilo

  • Tata Mandikunqande ,ndikuphokozela kancinci kolulwazana ndinalo,ngelishwa imbali ivusa amanxeba,ayifani nepolitiki, ayiqweqwediswa ,ayincitshiswa ,ingongezwa kananjalo.Umpondo ,Nompondomise,Noxesibe -oyimfusi yalamawele Kunye no Mthethwa oza emveni kwe Mfusi ,Nga Bantwana abazalwa Ngu Janya .Umthwa use Nyandeni eLibode ,mlandele ke Ku Tiyo soga , The south eastern Bantu .

  • Hi this is incorrect information Mpomdomise and Mpondo are related. They are not related to Cirha (Xhosa tribe). In Mpondomise we have a Cirha but not the one who is Nojahola mhlantla hlomla lidala linempondo. This is the bomvana tribe. Secondly Hlubi is a tribe on its own they ate not related to Mpondomise and Mpondo tribes. Please contact me or the Mpondomise tribe from Qumbu, mount flecther or Tsolo or Mthatha for a correct information. I am aMpondomise tribe. Please do proper research before sending this info. As it will confuse people.

 15. Can i get all info about the Mpondomises . I’m also Jola, Dosini, Ngwanya, Marhula, Qengeba, Nqabashe

 16. mna ndingu Gatyeni,Mamali,uNkomo’ zbomvu uNdondela akonto isdibanisa namaMPONDO sphuma kwa NQGIKA inyana ka RHARHABE singamaXhosa

 17. who was the father of chithwayo,where they came from and their chief


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: