Posted by: Mbathastan | April 25, 2013

Ama-Mpondo/Mpondomise

The Mpondo and Mpondomise people live in the Eastern Cape they are of Mbo group related to Swazi, Mkhize, Hlubi, Dlamini, Zizi etc. Their first known King is Sibiside. Here are their Kings/Chiefs and other known surnames:
Njanya, Sibiside, Mpondo and Mpondomise, Cirha, Nojaholo, Ncibane, Mhlantla, Chithwayo, Cwerha, Vabane, Mahlahlana, Deyi, Babalo, Debeza, Jebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka, Ntshiyini, Khonkcoshe, Mbokodo, Gangatha, Gatyeni, Mamali, Ghara, Jalamba, Jola, Jolinkomo, Mphankomo, Qengeba, Phahla, Ngwana, Ndlebendlovu, Mziwelanga, Jwara, Khiwa, Khonjwayo, Khwetshube, Mpehle, Ngxabane, Ngxongo, Nsundu, Nkabane, Nyawuza, FAKU, Thahla, Ndayeni, Ziqele, Dakile, Ngqungqushe, Bokleni, Ndamase, Qhinebe, Gqugqugqu, Phazima, Mlunjwa, Pholela, Mpehle, Khweshube, Hegebe, Potwana, Mbotho,

AmaMpondo and Mpondomise speak a Xhosa dialect of Nguni languages.

Advertisements

Responses

 1. Reblogged this on Izibongo Ne'zithakazelo .

 2. Ziphi ezakwa Thabethe izithakazelo?

  • Celumusa
   Zikhona ezakwa Thabethe khona kule ‘site’, iya ku ‘search box’ ubhale ‘Thabethe’ uzozithola.

   Mbathastan

 3. amaMpehle isiduko sawo andisiboni ngaphandle nje kwento ethi(sub clan of Mpondomise) kube kungekho ngcaciso. ndinguMpehle isiduko sam, ndinomdla wemvelaphi yam. manelisi

 4. Ndngumampehle ndcela ukuzaz kabanzi. Yintoni le isidibanisa nompondomise hey ndilost mna shem. Aymbi into yongazaz isduko sakho:'(

  • NdinguMpehle kulendlu yakwaQusheka ooCabashe, Dikana, Nkom’bomvu, wayibeka, mntilo, nomdade ndisafuna imelaphi nam apho siphuma khona. Khanivele maMpehle!

 5. All i need to know is the familly of gingqi, zinzela, magoba, debelimdaka where they come from iwant to know their clan names clearly

  • Ineed to know why at all these clans there is no one say omagoba,onziphazi,odebelimdaka,ombange,obhalelesendeni,osantsabe,omthwakaSihula

   • Yhooo siyathuka sesam qha andikwaz ukuzithutha

 6. Mna ndingumzukulu kwa Jiliza, Bhane kodwa ke ndinengxaki yokungazazi iziduko zam. Ndicela nindincede wethu

  • Shongweni, jiliza.Qobodwane, somdibela,chenge, ntakazane eyalala emhlangeni ngoba ingazi ukuthi izolalaphi, muthi othi uwugawula ube uhluma ,chenge bhala kadudu,gambushe

 7. Ndifuna ukwazi izibongo zo magoba,gingqi

  • Endikwaziyo ,u Gingqi uzalwa NgumThwa E Nyandeni ,ELibode ,Nga Mampondo Lawo ,Landela ke umthwa kunye nonyana bakhe abane .

  • Bhane> Jiliza> Qobodwane >kaSomdibela>Bhalakadududu>Shongweni> Chenge> Gambushe

   Ithinake labo oJiliza abakhulu

  • Nziphazi,Magoba,Machi,Mbushu,Khayisana,Ntsikiz`emnyama!!!

 8. Ndinqwena ukwazi kakuhle isiduko samagingqi ndililo mna emampondweni kuthiwa bozinzela omagoba ndiyafuna ifolowup ngaso plz ndingufikile kaXego,kaBilli,kaNdabeni,kaGqaza,kaNonyongo,kaSantsabe, ndifuna deep

 9. Where Khwetshube family come from? Was a zulu or original pondo?

  • OoKhwetshube ngamaMpondo hayi amaZulu

 10. Mna nto zakuthi ndinguMjwarha; uMtika; uMazaleni; uNtingana; uJotelo; uKhathithi… Yabona ke zikho ezinye endizishiyileyo. Isizathu xa ndibuzisa ngazo kubakhuluwa suke bangaqiniseki ukuba isesithi abo. Khanize nawo onke amaJwarha kaloku mabandla kaXhosa (imvelaphi yawo, nokulandelelana kwazo ke) nam ndiphefumle khululekileyo kusapho lwakowethu. Ndifun’ukwazi!!!

  • OJwarha baphuma kwaXhosa Nqo ebukhosini nanku umlandi omncinane: UXhosa uzele uMalangana>>>>Nkosiyamntu>>>>Unkosiyamntu yena wanoNyana abathathu uCirha, Jwarha no Tshawe. ndibabeke ngokulandelelana kwabo uTshawe waye yinci waze wacela uJwarha babhukuqe umntakwabo uCirha kuba wayengakwazi ukuthetha nabantu kakuhle. yilonto aMatshawe ebabazwa kwaXhosa kodwa ingeyingawo amakhulu NguCirha omkhulu kulandele uJwarha. kodwa ke ngenxa yotshintsho olwenzekayo asinatkuthini. lilo ke elo ibali lika Jwarha, ukuba yena wazala bani ukwehla andikayilandeleli leyo.

   • UTshawe wayocela kuSikhomo icebo lokuwisa uCirha ze walinikwa kunye nehlakani elithile elinothi limphe amandla .

 11. Mina ngingu Bheki eMpangeni (KZN)ngicela ningisize ngesiduko sakwa Ndabeni please

 12. Ngiyabonga ulwazi olunzulu engilithola la..! Mina ngizalwa endlini kaMzimba Mkhize uma ngicabanga isikhathi azalwe ngaso bekuyisikhathi amangisi ebusalelizwe laseningizimu Africa. Anginalo ulwazi ukuthi yena uMzimba ubani uyise..! Nesikhathi ezalwa kwaku imuphi unyaka..!
  Kodwa ngizoqala kuye uwubaba kakhokho wami kwehle kuze kufike kumina ngiqale kuye uMzimba Mkhize: Mzimba Mkhize uzala uHlalela Arron Mkhize ongukhokho kimi waba nomfowabo uThokozwayo bezalwa intombi yakwaNgcobo ekwangcina kuhanjiswe izinkomo khona kwaNgcobo akasinanga uMaNgcobo ngenxa yokukhothama kwakhe uMzimba abanye abafazi bakhe uMzimba asibanzi bashonangaphi nokuthi yena uMzimba wayenabo yini abafowabo..! Mina ngizalwa kwinkosana yakhe uMzimba enguHlalela Aaron Mkhize yena azale umkhulu uVusimuzi Gilbert Mkhize umkhulu azale uBaba uThemba Ferdinand Mkhize kube imina Dumsan Bongani Mkhize nami senginendodana uSimphiwe Lenze Mkhize engifuna ukukwazi uma kungase abekhona owaziyo umlando kaMzimba ngingajabula kakhulu ukuba unaboyini abafowabo nodade bakhe ngoba engikuzwa bebuye bakuphike bona abesende lakhe uMzimba ukuthi wayenganwe abafazi ababa ngu13 ngenxa engabatholi abafana kwaze kwaba intombi yakwaNgcobo eyathola okhokho bami bobabili uHlalela no Thokozwayo sezizonke izingane zaMzimba zabangu 88 abafana babili vho..! Bona bezalwa uMaNgcobo.. odade bokhokho bami engingajabula uma kungatholakala ulando wabo ngoba njeba wanda lomndeni kaMzimba mhlambe sekwangananwa singazi okanye kungenzeka esizukulwaneni sethu…! Ngiyabonga kakhulu ngingajabula uma kungakhona ongangisiza kulendawana ngoba uma sizama ukulungisa izinto zasemsamo akulungi neze…! Kubikwa lezinkinga..!

 13. Cirha who is praised as Nojaholo, Ncibane, Mhlantla,etc. does not belong to the Mbo group nor to the Mpondo or Mpondomise. Cirha is of Xhosa origin but Ngcwina of amaMpondomise had a son named Cirha and this Cirha of amaMpondomise is not praised the same as that of amaXhosa. And there is no clan in the Mpondomise traditional community named after Cirha, instead, his descendants are known as Jola.

 14. amampondomise yindlu kaJola owayebuya elisuthu waza wathi kuba wayethand’uzingela wahlangana nentombi yomthwa kwezontaba zase lusuthu wamzalisa kwatsho kwathiwa ngamathol’omthwakazi abazi bathi kuthi Tholelesilo

  • Tata Mandikunqande ,ndikuphokozela kancinci kolulwazana ndinalo,ngelishwa imbali ivusa amanxeba,ayifani nepolitiki, ayiqweqwediswa ,ayincitshiswa ,ingongezwa kananjalo.Umpondo ,Nompondomise,Noxesibe -oyimfusi yalamawele Kunye no Mthethwa oza emveni kwe Mfusi ,Nga Bantwana abazalwa Ngu Janya .Umthwa use Nyandeni eLibode ,mlandele ke Ku Tiyo soga , The south eastern Bantu .

  • Hi this is incorrect information Mpomdomise and Mpondo are related. They are not related to Cirha (Xhosa tribe). In Mpondomise we have a Cirha but not the one who is Nojahola mhlantla hlomla lidala linempondo. This is the bomvana tribe. Secondly Hlubi is a tribe on its own they ate not related to Mpondomise and Mpondo tribes. Please contact me or the Mpondomise tribe from Qumbu, mount flecther or Tsolo or Mthatha for a correct information. I am aMpondomise tribe. Please do proper research before sending this info. As it will confuse people.

   • Can I have all the necessary information based on the mpondomise clan, and if the mtabanes are part of it???

  • This cannot be correct as Mpondomise is a twin brother with Mpondo, the grandsons of King Sibiside of the Mbo/ AmaMbo nation who migrated from the great lakes…uJola is uMpondomise, not the other way round…

 15. Can i get all info about the Mpondomises . I’m also Jola, Dosini, Ngwanya, Marhula, Qengeba, Nqabashe

 16. mna ndingu Gatyeni,Mamali,uNkomo’ zbomvu uNdondela akonto isdibanisa namaMPONDO sphuma kwa NQGIKA inyana ka RHARHABE singamaXhosa

  • SingamaHlubi thina booGatyeni….ndinguS’nethemba Ndondela Nkonki kuFacebook ub’ufuna kwazi njani…

 17. who was the father of chithwayo,where they came from and their chief

 18. ngcela izithakazelo zakwa dada uma ziphelele

 19. mna ndingu Bukelwa Rasmeni ndifunisa nge family yam utata wam ngu zuzani maga wasemampondomiseni bebahlala e Thornhill kodwa kuthiwa mathuthele ELiThuThu my phone nomber is 0735827142 or 0791463845 ndicela uncedo please umntu onolwazi

 20. Ndingu Mfene, lisa, jambase, hlathi, msuthu, sanzanza, canzi, mazabiwe ngokwee nkunzi namathokazi khona kuze zande, zangomva eliweni… kanti sikwangabo noo buswayo, oo yibeka elityeni ityiwe zimbovane.– Ndibulele kulwazi endilitholeyo ndikwanomdla wokwazi nzulu ngemvelaphi yethu njengoko ndizbiza impondomise kuba ndingowaku Tsolo….ingaba ndililo nyhani na? Khanibhentsise niyitsale nize nayo ba sizalwa sesiphi iszukulwana koo nyana baka Sibiside aNjanya..(ingaba ndiyiyo na inzalelwano yakhe)

 21. ngicela ukubuza ezakwankabinde

 22. Will you provide me with history of Nqabashe of amaMpondomise and descendants of Sikhomo father of Rudulu. I also want to know who was Skhomo’s father.

 23. uskhomo wamampondomise uzalwa ngu ndunu, ndunu lowo uzalwa ngu mpondomise yena mpondomise uzalwa ngu Njanye, njanye uzalwa ngu sibiside/malangana,…u cn find out more if u search under mpondo n mpondomise then search ku Bhotomane

 24. Mna ndinomdla wokwazi okokuba le fani yakwa Weyi oJolinkomo eMount Frere isukaphi ngoba kula Tshungwana yilali yamaBhaca. Kuthiwa kethina singamaMpondomise. Please help.

 25. Mxm esam isiduko sithen singaveli nalapha

 26. Ndicela Admin ukhe uphande imvelaphi yabaThembu ngakumbi iziduko zabo. Iziduko ezinembali ebaThenjini ngooMadiba neziduko ezinxulumene nabo njengoMaya, Ntsundu, Diya, Tshatshu, Ndungwana. Ndicela khe kuphandwe amaNdlane nooMpemvu nezinye iziduko zasebaThenjini ezingazithuthi ngokufanayo nooMadiba.

 27. Mandizibulisele, mna ndicela nindithumelele izibongo zama mpondo. Athini xa ezinqula …..email adress yam is mandla.tusa@yahoo.com..Enkosi.

 28. I am Sambo and would like to know who is Sambo his clan and his origin.Some say we are Xhosa, some say we are Swazi and some say we are Tsonga.

 29. Baphi Oo Mkhonde base mampondweni nabase mampomiseni ,andibaboni apha

 30. Mna ndingu Mncediseni igama ,ndifuna ukwazi ngemvelaphi yase mampondweni,awasempuma,nawase mntla imvelaphi yabo,mna ndingu Mkhonde,ugadula,unosokana,uxhelinkomo ingafi.

 31. mna ndingu Jola,umpankomo,uqengeba.uMziwelanga,usaba,uphahla..ndicela ukwazi ngama nxothwe

  • At Ncedo please dont confuse peiple with false info the Cirha that is Ncibane, Nojaholo, mhlantla, ntswentswe, ihlomla lidala linempondo! That is the Great, great, great Xhosa kumkani. UCirha waMampondomise uyedwa akadibenanga nowamaXhosa ifana no Skhoma owamaMpondomise ngulo uthi rhudulu xa ezithutha owamaXhosa uyedwa. So the Cirha you are talking about nanku umlando wakhe lowamaXhosa. UXhosa uzala uMalangana ze azale uNkosiyamntu yena wanonyana abathathu uCirha, uJwarha noTshawe. Imbali iyalandwa ukuba uCirha wohluleka njani engasiphathi esisizesamaXhosa kwaphatha inci enguTshawe. So our Cirha is different uCirha wamampondomise uzala uPhahlo uphahlo azale luQengeba uqengeba azale uJola aqhubeke umnombo hayi lembudane usidibanisa namaXhosa. Imbali mayilandwe kakuhle kungalahlekiswana ndiyafumaneka on email and on fb twitter and on ipage yamaMpondomise akuthi onke Ahh Mumbo abamba abaphandla isizwe sabeNguni!! Ahhh sizukulwana sikaSibiside ahhh nzalelwana yomgquba!

 32. May u please help with the descendants of ooDwerha who are descendants of Mpondo, the grandson of Sibiside-the last prominent king of the Mbo/AmaMbo nation.

 33. can i ask where the Makubalo people originate from and the meaning of the name

 34. I have a coment before three or four years about my clan i know i am pondo tribe but anytime i do understand that all pondo people were speaking xhosa language so i want to know amagingqi royal family who they are some they said they came from sihula some from mthwa which one is the realy true,Me i say gingqi, zinzela, magoba, debelimdaka, all i need is to cary on as what amagingqi came from cause singamaMpondo our home of amagingqi is Lusikisiki these days where do they came from before they came to setle in Lusikisiki and we need to talk about amagingqi in our royal family no body knows about that thank you fikile

 35. Molo mhlekazi

  My surname is Miya so I would like to know imvelaphi yakwethu ukuba sibuyaphi kahlekahle and nezoduko zethu eziphelele ngovuya if ungangiceda

 36. Ndicela ukwazi nzulu ukuba AmaDunjane/Nxasana avelaphi

 37. Ifani yam nguMabeqa. Ngokwembali ooMabeqa babesuka kuTsolo eNgcolosi bengasebenzisi le fani. Babaleka emva kokubulawa kwemantyi ngexesha lokuphatha kwamaNgesi eKoloni kwiminyaka yee-1800 baya kuma eDikeni kumhlaba wakwaMavuso. Bendingathanda ukuba umntu onolwazi ngale mbali, ingakumbi osuka kuTsolo andixelele eyona fani yooMabeqa. Ndifuna ukuqhagamshelana nayo kakhulu. Ndingozingca kakhulu ngokuba nguJola, uDosini, uQengeba, uMphankomo, ithole lomThwakazi.

 38. mina ngifuna umlando wakwaNCOBELA

 39. I want you to please tell me if the debeza ever ruled,because you say that they are royalty in the amampondomise tribe

 40. Umbozo. Hi, i am very interested about the amampondomise. Ndithole ukba kukho isiduko esith Debeza,kwaye nabo zizukulwana zka mpondomise ebukhosini. Ndicela nindchazele lubanzi ngesisduko kuba xandi searcher kakuhle kuthiwa ngabo iinkumkani zamampondomise, kwaye ummandla wabo uku Qumbu, Tsolo naseMTATA

 41. can you please tell me about Amagqubusha or Fola clan i just wanna know more

  • am still waiting people please explain more for me about Amagqubusha clan Khatshiwe..ndilinde ngomonde

 42. I’m proud of u Mr Soji. may I know more about my surname, as I know myself as Khayisa.u

 43. I am Sambo some say we are Swazi and some say we are Tsonga. Pls help with clan praises and originality.

 44. Ndicela iziduko zoDebeza OoJebe Nonyanya Khonkcoshe ndiphelele apho nguDwayi ifani inkaba yam ikuQumbu kwilali yaseLotana

 45. Hi! People can u please help me ngeziduko zo Nxothwe ndike ndive bethi Qam

 46. Can i please be given info here on the difference between Jola and Majola i’m also from Mpondomise nation


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: